Bushings

- Outdoor transformer bushing DIN 42532 and UNEL 38159/74 rated current 630A
  Bushing EN 50180 12-24-36/630-1250-2000-3150
  Bushings 10-20-30-52/1000-2000-3150

- Outdoor transformer bushing 12-24-36 kV, rated current 4500 A

- Ourdoor transformer bushing type 20/6300

- Complete bushing 24-36 kV 5000-8000 A , EN 50243:2002-04

- Bushing 36 kV 12500 A, DIN 4237 - 1983

- Complete Bushing 72,5 / 125 kv 12500 / 2500 A , DIN 42532 - 1978